Kurser

Vi anordnar kurser. Hittills har kurser hållits om vattendrag samt i hamling, restaurering av ekmiljöer och energi samt om de nya EU-stöden.

Vett & Watt
Under våren 2013 har vi haft kurser om energieffektivisering inom projektet åt Agenda 21.
Kursen har hållits i Sala.

Hamlingskurs
Kursdeltagarna informerades om hamlingens traditioner och betydelse för natur- och kulturmiljön. Kursledare var Thomas Norlin. Lämpliga träd att hamla och tidpunkt för hamling diskuterades. Tyngdpunkten i kursen var hur hamling av träd kan ske säkert och vilken utrustning som är lämplig vid hamling.
Kursdeltagarna fick praktiska övningar i hamling i form av återhamling av ca 30-40 åriga askar som hamlats en gång tidigare 2002. Förstagångshamling av träd genomfördes också. Restaureringshamling diskuterades.

Restaurering av ekmiljöer
Kursledare var Vikki Bengtsson från Pro Natura. Kursen ägde rum i Tullgarns naturreservat. Kursen inleddes med en föreläsning inomhus om ekars ekologi och skötsel. Problembild och hot mot gamla lövträd togs upp liksom viktiga punkter vid restaurering av ekar. Resten av kursen genomfördes i fält i Tullgarns naturreservat.

Kurserna anordnades inom ramen för kompetensutveckling i Stockholms län inom målområde "Ett rikt odlingslandskap" i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013. Kurserna delfinansierades av EU och Svenska Staten.