Miljö

Sorpet är verksam i olika energiprojektet och vattenprojekt. Energiodlarna är en förening som Sorpet är verksam inom. Energiodlarna verkar för att minska användningen av fossila bränslen och i stället producera energi från åker och skog.

LOVA-projekt
LOVA står för Lokala vattenvårdsprojekt där kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet.

Under 2018 finns det aktiva LOVA-projekt som vi har hjälpt till med att söka pengar åt Vallentuna-Täby LRF-avdelning, Södertäljeortsförbund av LRF och Trosabygdens LRF avdelning.
Ansökningarna omfattar bidrag för olika miljöinsatser, främst strukturkalkning.

Tidigare projekt

Vi har arbetat med olika projekt som syftar till att minska kväve- och fosforläckage från jordbruksmark till olika vattendrag. I projektet finns representanter från markägare, kommuner och Länsstyrelsen. Tillsammans med lantbrukarna tar vi fram förslag på åtgärder som kan minska växtnäringsförlusterna från jordbruket. Vi hjälper också till med ansökningar om stödformer till åtgärderna.Läs om exempel i rapporten Lantbrukets åtgärder för bättre vattenkvalitet i Åbyån och Skillebyån: Rapport stavbofjarden

Som ett ytterligare projekt i att förbättra vattenkvaliteten i Stavbofjärden har vi genomfört ett markkarteringsprojekt i Stavbofjärdens avrinningsområde. En stor del av åkerarealen har genom projektet fått en aktuell markkartering vilket gör att lantbrukaren bättre kan styra spridningen av gödsel och därmid minska risken för växtnäringsläckage. Läs rapporten "Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun" Rapport Markkartering
Bilaga 1: Markkarteringskarta(P-AL)I-V
Bilaga 2: Markkarta(P-AL)I-II
Bilaga 3: Markkarta (P-AL) III
Bilaga 4: Markkarta (P-AL) IV-V

Miljöpolicy
Sorpets miljöpolicy