Naturvård

Fågeltornet i Häggnäsviken Tullgarns slott.

Vi har kompetens att utföra röjning och slåtter även i känsliga naturområden. Hänsyn tas då till platsens lokala förhållande. Blommande och bärande träd samt död ved lämnas i hög utsträckning för att gynna den biologiska mångfalden. Vid friställning av ek sker röjningen varsamt och i etapper för att säkerställa trädets överlevnad. Slåtter sker med en mindre slåtterbalk eller lie för att undvika körskador i exempelvis rikkärr. Anläggningar så som skyltställ, spänger och fågeltorn byggs företrädesvis i oimpregnerat lärkträ.

Exempel på praktiska naturvårdande åtgärder vi utför är:

 • Slåtter
 • Röjning av sly och vass
 • Friställning av ek och andra solitära träd
 • Hamling

I naturreservat arbetar vi bl.a. med:

 • Tillsyn och skötsel
 • Besiktning
 • Skötselplaner
 • Besöksräkning
 • Gränsmarkering
 • Uppsättning av informationstavlor
 • Uppförande av skyltställ, spänger, fågeltorn och p-plats
 • Stigmarkering

Vedlådor byggda i lärkträ i Stora Alsjöns naturreservat: